لیست فرم‌های فرم‌ساز پیشرفته


# نام فرم توضیحات
۱ فرم استخدام

-

۲ فرم نظرسنجی کاربران - نمونه اول

انتخاب نمایش فرم بوسیله کمبوباکس

۲ فرم نظرسنجی کاربران - نمونه دوم

-